Paramotors XContest 2008

Zapomenuté heslo?

Pravidla

PRAVIDLA SOUTĚŽE PARAMOTOR XCONTEST ČESKO 2008

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1. Popis

Parmotor XContest Česko je průběžnou přeletovou soutěží, která probíhá v daném časovém intervalu a ve které se hodnotí jednotlivé výkony pilotů na základě definovaného záznamu letu pořízeného letovým zapisovačem. Letová dokumentace je pro vyhodnocení odesílána na web Paramotor XContest Česko https://paramotors.xcontest.org/cesko/ (dále jen „webové adrese“).

1.2. Vyhlašovatel a organizátor

Vyhlašovatel soutěže je MPG svaz při LAA ČR (dále jen „svaz PG“). Organizátor soutěže je webový server PGWEB.cz.

1.3. Podmínky účasti

Soutěže se může zúčastnit každý pilot, který:

 • je občanem ČR
 • uhradil startovné dle bodu 1.4. v případě, že není členem svazu PG
 • splňuje veškeré zákonem stanovené podmínky pro létání na PK, zejména pak:
  • je držitelem platné pilotní licence pilota PK odpovídající kategorii kluzáku, na němž létá
  • má sjednané pojištění na škody způsobené provozem SLZ platné pro území příslušného státu
  • při letech na území ČR má platný technický průkaz

1.4. Startovné

Každý pilot je povinen nejpozději 1 měsíc po přihlášení prvního výkonu uhradit organizátorovi soutěže 300,- Kč na účet č. 3060001930/6800. Tato podmínka neplatí pro členy svazu MPG.

2. HLAVNÍ USTANOVENÍ

2.1. Letová pravidla

Lety jsou prováděny za dodržení leteckých předpisů a zákonů příslušného státu, nad kterým let probíhá. Odpovědnost za jejich dodržení nese pilot. Při vyšetřování, nebo sankcionování odpovědným leteckým úřadem nebo vyhlašovatelem soutěže si organizátor vyhrazuje právo vyřadit takové lety z bodování.Je odpovědností každého pilota pohybovat se při přeletu mimo řízené a zakázané prostory bez příslušného oprávnění.

2.2. Trvání soutěže

Od 1. května do 31. prosince.

2.3. Letová oblast

Uvnitř geografických hranic evropského kontinentu. Přelety státních hranic jsou možné pouze v souladu s platnými zákony a předpisy.

2.4. Druh vzletu

Z plochy vhodné pro vzlet MPG.

2.5. Bodování výkonů

Uznaná uletěná vzdálenost v km s rozlišením na 0.01 km se vynásobí bodovým koeficientem započítávané disciplíny.

2.6. Let v rámci jiné soutěže

Let absolvovaný v rámci jiného závodu není možno přihlásit do soutěže Paramotor XContest Česko, a to ani v případě, že pilot neodevzdal přeletový lístek nebo GPS. Tato podmínka neplatí pro soutěže, které se nezapočítávají do národního rankingu pilotů.

3. DOKUMENTACE VÝKONŮ

3.1. Dokumentace záznamu letu

Paramotor XContest Česko umožňuje volné létání bez předchozího nahlášení tratí. Dokumentaci je možno pořizovat následujícími zařízeními:

 • samostatná GPS
 • GPS a vario s barografem
 • Kombinovaný letový přístroj
 • Logger

Není nutný výškový záznam letu. Detaily o potřebných vlastnostech přístrojů a software řeší bod 9. těchto pravidel.

3.2. Přihlášení výkonů

Každý výkon a příslušný zdokumentovaný záznam letu ve formátu IGC musí být přihlášen na webu nejpozději do 14. dne 24:00h UTC ode dne, kdy proběhl let. Tento je dnem „nultým“.

3.3. IGC tracklog

Vlastní záznam letu ve formě IGC tracklogu musí být pilotem archivován jeden měsíc po skončení soutěžního období. Uploadem dat na web pilot dává organizátorovi právo s těmito daty dále nakládat dle svých potřeb.

4. HODNOCENÍ

4.1. Hodnocení tratí

Trať letu bude vyhodnocena procesem automatické optimalizace IGC tracklogu, který proběhne při přihlášení výkonu na webuParamotor XContest Česko. Na zaznamenané trase letu bude vložen výchozí bod, tři otočné body a koncový bod tak, aby tvořili trať s největším bodovým ziskem. Let může být hodnocen jako let na trojúhelníkové trati, pokud je vzdálenost mezi startem a koncovým bodem menší než 800m. Jako hodnocená vzdálenost se potom počítá vzdálenost mezi třemi vrcholy trojúhelníka redukovaná o vzdálenost mezi výchozím a koncovým bodem.Pro vyhodnocení každého letu bude použito takové platné pravidlo, které přinese nejvyšší bodový zisk. Výsledek bude zaokrouhlen na setinu bodu a zobrazen jako platný výsledek.

4.2. Hodnota tratí

Všechny lety jsou optimalizovány s maximálně třemi otočnými body do cíle.

 • Volný přelet (VP)

Volná trasa nesplňující podmínku trojúhelníkové trati. 1km=1,00b

 • Plochý trojúhelník (PT)

Trojúhelník nesplňující podmínku FAI trojúhelníku. 1km=2,00b

 • Trojúhelník FAI (FT)

Každá strana trojúhelníku měří alespoň 28% celkové vzdálenosti. 1km=4,00b

4.3. Vyhodnocení letů

Po letu budou data pomocí software přenesena z letového zapisovače do PC do podoby platného IGC souboru (viz bod 9. těchto pravidel). Poté bude let přihlášen na webu Paramotor XContest Česko.

4.4. Vyhodnocení letů s ohledem na palivo

Pro vyhodnocení letu není stanovena podmínka ani limit pro palivo. Každý pilot je zodpovědný za výběr svého stroje a jeho použití v soutěži. Pilot je povinnen na vlastní nebezpečí dodržet podmínky bezpečného letu a dodržení pravidel týkajících se technické způsobilosti jeho stroje a doporučení výrobce nebo inspektora technika. Za překročení nebo nedodržení váhových limitů, neodborný zásah do palivové soustavy, neschválené úpravy ze strany výrobce paramotoru nebo inspektora technika nenese organizátor zodpovědnost a za škody zodpovídá pilot . Odpovědnost za dodržení těchto pravidel nese pilot. Při vyšetřování, nebo sankcionování odpovědným leteckým úřadem nebo vyhlašovatelem soutěže si organizátor vyhrazuje právo vyřadit takové lety z bodování.

5. STÍŽNOSTI A PROTESTY

5.1. Stížnosti

Každý účastník může podat nejprve stížnost organizátorovi soutěže proti výsledkům jednoho letu, ohodnocení účastníka, nebo proti porušení pravidel soutěže včetně zákonných omezení a předpisů. Stížnost musí být písemně (e-mailem) nahlášena organizátorovi soutěže, který jej prošetří.

5.2. Protesty

V případě nevyhovění stížnosti může být účastníkem podán protest. Protest musí být písemně (e-mailem) nahlášen sportovní komisi, která jej prošetří.

5.3. Lhůty, poplatek

Stížnost nebo protest proti neuznání jednotlivého letu nebo proti účastníkovi je možné podávat do 1 měsíce po zveřejnění výkonu na webu Paramotor XContest, nejpozději však týden po ukončení soutěže. Na stížnost, resp. protest musí být reagováno organizátorem, resp. sportovní komisí ve lhůtě 14 dnů od doručení.V případě podání protestu může být účastník k projednání přizván. Poplatek za podání protestu je 300,- Kč, v případě kladného vyřízení se poplatek vrací. Právní cesta je vyloučena.

6. PRŮBĚŽNÉ A KONEČNÉ POŘADÍ

6.1. Minimální počet pilotů

Výsledky v jednotlivých pořadích budou uznány a vyhlášeny v případě minimálního počtu alespoň 5 pilotů, resp. týmů.6.2. Průběžné výsledky jsou aktuálně uveřejněny na webu soutěže.

6.3. Konečné výsledky

Konečné výsledky budou uveřejněny bezprostředně po ukončení soutěže. Po uplynutí týdenní lhůty ke stížnostem nebo protestům a jejich následném projednání budou vyhlášeny oficiální konečné výsledky. Oficiální konečné výsledky budou uveřejněny na webu soutěže.

7. VÝSLEDKY A VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

7.1. Počty platných letů

Je možno nahlásit libovolné množství letů. Do celkového pořadí budou počítány 4 bodově nejhodnotnější výkony. Vítězí pilot s nejvyšším počtem započtených bodů.

7.2. Vyhlášení jednotlivých pořadí

Z celkové výsledkové listiny budou vyhlášena následující pořadí:

 1. celkové pořadí všech – vítěz získává titul „vítěz Paramotor XContest Česko“
 2. pořadí týmů. Maximálně tříčlenné týmy nahlášené na webu soutěže jedním z členů týmu před přihlášením výkonu kteréhokoliv člena teamu. Složení týmu nelze během soutěže měnit. V týmech se počítají 2 nejlepší výkony každého pilota týmu.

7.3. Vyhlášení výsledků

Oficiální vyhlášení výsledků zajistí organizátor. Vyhlašovatel soutěže zajistí poháry pro vítěze.

8. OSTATNÍ

8.1. Ručení

Organizátor ani vyhlašovatel neručí za žádné škody účastníků, nebo třetích osob.

8.2. Porušení pravidel, vyloučení

Nesplní-li přihlášený výkon některý z bodů pravidel, je sportovní komise oprávněna výkon neuznat tak, jak byl přihlášen, resp. jej neuznat vůbec. V případě záměrného uvedení nepravdivých skutečností pilotem je sportovní komise oprávněna diskvalifikovat pilota z ročníku, ve kterém k prohřešku došlo.

9. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

9.1. Popis

Každý pilot je zodpovědný za výběr svého zapisovacího přístroje. Pilot je osobně odpovědný za nepřerušený záznam letu, bezchybné stáhnutí letových dat prostřednictvím vhodného software a jejich bezchybné podání v podobě IGC-souboru. Používání více přístrojů je povoleno. Záznamy však není možno kombinovat, fragmenty tracklogů z různých přístrojů nemohou být nahlášeny jako souvislý let.

9.2. Podporovaný hardware

Mezi podporované přístoje patří

 • GARMIN
 • MLR
 • Aircotec
 • Magellan
 • Bräuniger
 • Flytec
 • Digifly
 • Log-It (logger)

Ostatní zde neuvedené přístrojou nejsou podporovány. Jejich podpora ale může být umožněna po předchozí domluvě s organizátorem.

9.3. Podporovaný software

Každý IGC soubor musí obsahovat platný bezpečnostní G-record. Dokumentaci ve formě IGC je nutno získat z podporovaného přístroje stažením tracklogu jedním z uvedených programů:

OS Windows:

OS PocketPC a PALM:

Ostatní zde neuvedený software není podporován a IGC soubor získaný jejich pomocí nebude považován za platný. Jejich podpora ale může být umožněna po předchozí domluvě s organizátorem.

9.4. Interval zápisu GPS

Pro přihlášení výkonu je nezbytné dokladovat let nepřerušovaným záznamem. Nepřerušovaným záznamem se rozumí maximální čas mezi jednotlivými body tracklogu 60 sekund. To znamená, že každých maximálně 60 sekund musí být v GPS zapsán traťový bod. Lze doporučit nastavit si čas záznamu tracklogu od 5 do 15 sekund pro zamezení možnosti chybějících traťových bodů v rozmezí 60 sekund. Pro deklaraci a vyhodnocení dodržení pravidla totožného bodu startu a přistání stanovuje organizátor povinnost soutěžícího zapnutí přístroje min 1minutu před startem do disciplíny a po návratu a přistání do cíle ponechání načítání záznamu po dobu 1minuty i po příletu a přistání.

9.5. Výpadky GPS

Jako výpadek platí jedna nebo více časových mezer v tracklogu větších než 60 sekund. Jeden nebo dva jednotlivé výpadky uvnitř tracklogu do 15 minut budou automaticky akceptovány. Výpadky delší než 15 minut budou automaticky během nahlášení letu vyloučeny. Takové lety nebudou hodnoceny.

9.6. GPS Výškový záznam

GPS výškový záznam není povinný pro dokumentaci výkonu. Výšková data však mohou být v IGC souboru obsažena.

10. ZMĚNY PRAVIDEL

V průběhu Paramotor Xcontestu 2008 může dojít ke doplnění bodu 3 (DOKUMENTACE VÝKONŮ) a 9 (TECHNICKÁ SPECIFIKACE) o další varianty.


Sections: