Paramotors XContest 2015

Zapomniane hasło?

Zasady

Regulamin Paramotors World XContest 2009

1. Informacje ogólne

1.1 Wstęp

Paramotor World XContest to międzynarodowe zawody rozgrywane w określonym, wyznaczonym przez organizatora czasie. Poszczególne wyniki z lotów liczone są na podstawie zapisów z urządzeń GPS lub loggerów. Zapisy z lotów należy wysłać drogą mailową na serwer XContest.

1.2 Organizator

Organizatorem zawodów jest serwer XContest.org https://www.xcontest.org/ oraz LAA Czeskiej Republiki ze wsparciem stowarzyszeń narodowych.

1.3. Uczestnicy

Pilot chcący wziąć udział w Paramotor World XContest musi posiadać ważne narodowe uprawnienia do wykonywania lotów na paralotni z napędem oraz posiadać ważne ubezpieczenie OC zgodne z wymogami przepisów krajów, w których odbywają się loty.

1.4. Uczestnictwo

1.4.1. Piloci, którzy spełnią warunki uczestnictwa według wymogów narodowych XContest automatycznie stają się uczestnikami rywalizacji międzynarodowej XContest.

1.4.2. Jeśli dla danego kraju nie ma zgłoszonej rywalizacji narodowej, piloci z tego kraju mogą zgłaszać swoje loty bezpośrednio w kategorii międzynarodowej.

1.5. Opłaty

Uczestnictwo w Paramotor World XContest nie wiąże się z żadnymi opłatami rejestracyjnymi

2. Ogólne regulacje i zasady

2.1. Zasady wykonywania lotów

Loty muszą być wykonywane zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym się odbywają. Obowiązkiem pilota jest zapoznanie się z przepisami i innymi regulacjami, jakie obowiązują w danym kraju. Organizator oraz narodowi administratorzy ParamotorXContest rezerwują sobie prawo usunięcia z serwera lotów, w których naruszono prawa obowiązujące w kraju, w którym wykonano dane loty. W przypadku wykonywania lotu w przestrzeni ograniczonej pilot zobowiązany jest posiadać odpowiednie zezwolenie do wykonania takiego lotu.

2.2. Czas trwania rywalizacji

Rozpoczęcie rywalizacji - 01.01.

Koniec rywalizacji - 31.12.

2.3. Zakres obszarowy rywalizacji

Cały świat

2.4. Metody startu

Start z nóg, start na wózku, start za wyciągarką

2.5. Obliczanie odległości do punktacji

Uznana odległość zaokrąglona do 0,01km będzie przemnażana przez współczynnik określony dla danego typu lotu

3. Dokumentowanie lotów

Xcontest zezwala na wykonywanie niezadeklarowanych przed startem przelotów. Dokumentowanie lotu musi odbywać się przy pomocy jednego z wymienionych przyrządów:

 • GPS

 • GPS z wariometrem i barografem

 • GPS zintegrowany z innymi przyrządami lotniczymi

 • Logger

Dla lotów o długości powyżej 75km pilot zobowiązany jest dostarczyć zapis wysokości lotu (GPS lub barometr)

Dalsze informacje na temat sprzętu rejestrującego oraz oprogramowania znajdują się w punkcie "8" regulaminu

3.1. Termin zgłaszania wykonanych lotów

Nieprzekraczalnym terminem zgłoszenia lotu jest 14 dni od jego wykonania. Loty zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

3.2. Pliki IGC

Pilot zobowiązany jest posiadać kopię zapasową zapisu lotu przynajmniej przez 1 miesiąc od daty jego wykonania. Plik IGC wysłany na serwer XContest staje się własnością publiczną

4. Klasyfikacje

Po zgłoszeniu na serwer każdy zapisany tracklog będzie oceniany w celu obliczenia punktacji za wykonanie danej trasy. Maksymalny przeleciany dystans będzie liczony na podstawie identyfikacji; punktu startu, 3 punktów zwrotnych oraz punktu lądowania. Lot będzie sklasyfikowany, jako trójkąt, jeśli odległość pomiędzy punktem startu a punktem lądowania jest nie większa niż 800m a cały lot składa się z trzech punktów zwrotnych. Punktacja za lot będzie wtedy liczona w następujący sposób: odległość zliczona z dystansów pomiędzy poszczególnymi punktami zwrotnymi minus różnica dystansu pomiędzy punktem startu a punktem lądowania.

4.2. Typy punktowanych lotów

 • przelot otwarty

przelot po dowolnej trasie nieposiadającej cechy trójkąta 1km = 1pkt.

 • trójkąt płaski

trójkąt niespełniający definicji trójkąta FAI 1km = 2pkt.

 • trójkąt FAI

trójkąt spełniający definicję trójkąta FAI (najkrótszy bok trójkąta musi stanowić co najmniej 28% całego trójkąta) 1km = 4pkt.

Przy obliczaniu punktacji system kalibruje wynik na jak najkorzystniejszy dla pilota. Wszystkie wyniki zaokrąglane będą do dwóch/dziesiątych po przecinku. Punktowane będą jednie te loty, w których pilot przekroczy dystans minimalny

4.3. Ocena lotu

Zapis z wykonanego lotu należy plikiem w formacie IGC przesłać na adres serwera XContest

4.4. Limit paliwa

Organizator nie narzuca żadnych ograniczeń, co do ilości paliwa użytego do wykonania lotu. Każdy pilot jest odpowiedzialny za stan techniczny swojego sprzętu, zna jego możliwości i ograniczenia. Pilot jest zobowiązany do przestrzegania reguł bezpieczeństwa i technicznych wymogów swojego sprzętu, a narzuconych przez jego producentów.

5. Klasyfikacja mistrzostw, wyniki cząstkowe i wyniki końcowe

5.1. Ilość lotów liczona do punktacji końcowej

Pilot może zgłosić dowolną ilość lotów, jednak do wyniku końcowego będzie liczona punktacja z sześciu najlepszych lotów.

5.2. Klasyfikacja

 • klasa otwarta - najlepszych 6 lotów na dowolnej paralotni z dowolnym napędem

 • klasa narodowa - 5 najlepszych lotów pilotów z danego kraju

Punktacja końcowa będzie podzielona na dwie kategorie:

 • klasa otwarta

 • klasa narodowa

Pilot, który zdobędzie największą ilość punktów w dane klasie otrzyma tytuł "Mistrza Paramotors World XContest" w danej klasie (np. Mistrz Polski Paramotors World XContest)

5.3. Drużyny narodowe

Pięciu najlepszych pilotów w klasie otwartej automatycznie staje się drużyną narodową i uczestniczy w rywalizacji klasy narodowej

5.4. Aktualne wyniki

Aktualne wyniki będą aktualizowane i umieszczane do wglądu pod adresem: https://paramotors.xcontest.org

5.5. Wyniki końcowe

Wyniki stają się końcowymi i niepodważalnymi po upłynięciu czasu na zgłoszenie ewentualnych protestów. Wyniki te będą do wglądu również pod adresem serwera https://paramotors.xcontest.org

6. Odpowiedzialność i dyskwalifikacje

6.1. Odpowiedzialność

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez uczestników rywalizacji jak i przez osoby trzecie

6.2. Dyskwalifikacje

Pilot fałszujący wyniki lotów lub działający w inny sposób by poprawić wyniki swoich lotów może zostać zdyskwalifikowany

7. Protesty

Komitet organizacyjny zawodów zobowiązany jest rozpatrzyć każdy z protestów zgłoszony przez uczestników.

Protest musi zostać wysłany do organizatora nie później niż jeden miesiąc od daty zgłoszenia lotu, którego protest dotyczy lub najpóźniej jeden tydzień po zakończeniu sezonu (w zależności, co następuje wcześniej)

Organizator decyduje czy protest jest ważny. Definitywną decyzję ważności protestu podejmuje sąd przysięgłych (patrz niżej)

Protesty dotyczące naruszenia kontrolowanej przestrzeni powietrznej nie będą brane pod uwagę przez organizatora. Jedynie narodowe władze kontroli ruchu lotniczego są odpowiedzialne za obserwowanie przestrzeni i wyciąganie konsekwencji prawnych, co do osób naruszających przestrzeń

7.2. Protest z tytułu odmowy rejestracji lotu

W przypadku braku akceptacji zarejestrowania danego lotu przez organizatora, pilot ma prawo do złożenia pisemnego protestu. Protest musi zostać zgłoszony nie później niż jeden tydzień po zakończeniu sezonu. O słuszności protestu decyduje sąd przysięgłych.

7.3. Sąd przysięgłych

Skład sądu przysięgłych dobierany jest przez organizatora i administratorów narodowych. Jego rolą jest rozpatrywanie wnoszonych przez pilotów skarg. Decyzje sądu są ostateczne i nie podlegają dalszym rozstrzygnięciom.

8. Specyfikacja techniczna

Każdy pilot jest odpowiedzialny za wybór swojego urządzenia rejestrującego loty. Pilot jest odpowiedzialny za zapisy swoich lotów. Zarejestrowany tracklog z jednego lotu może pochodzić tylko z jednego instrumentu. Zapisy łączone z kilku instrumentów nie będą uwzględniane. W przypadku problemów z poprawnością zapisów lotów należy zgłosić problem producentowi danego rejestratora. Producenci, którzy poświadczają swoje przyrządy, jako GNSS approwed logers stosują się do regulacji FAI

8.1. Zalecane oprogramowanie GPS

Organizator nie typuje żadnego oprogramowania do urządzeń GPS. Dokumentacja lotu z GPS jest w pełni równoważna z dokumentacją z rejestratorów GNSS.

8.2. Czas zapisu

Dopuszcza się interwał zapisu śladu lotu maksymalnie, co 60 sekund. Zaleca się ustawienie interwału na 5 do 15 sekund. Wyłączenie urządzenia rejestrującego w czasie lotu wiąże się z ryzykiem unieważnienia tracklogu.

8.3. Zagubienie sygnału GPS

Zagubienie sygnału GPS może zakończyć się przerwami w śladzie tracklogu. Dopuszcza się do dwóch przerw w zapisie nie dłuższych niż 15 min. Przy dłuższych przerwach tracklog nie będzie akceptowany.

8.4. Zapis wysokości lotu

Dla lotów przewyższających nominalną odległość 75km pilot zobowiązany jest dostarczyć zapis (GPS lub barometr) zawierający przebieg zmian wysokość lotu.Główni partnerzy:

 logo Paramotor GermanySections: